ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN QURAILS B.V                                                                                                              2023-09 

Artikel 1. Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Qurails en op alle verkoopovereenkomsten die Qurails sluit, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Onder Qurails wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Qurails B.V. met de handelsnamen Qurails, Goelst NL, Qurails Powered by Goelst of een daaraan gelieerde vennootschap.
 3. Onder de Wederpartij wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de partij met wie Qurails een overeenkomst aangaat tot levering van zaken, aanneming van werk en/of verrichten van diensten, daaronder begrepen de partij aan wie Qurails een offerte heeft uitgebracht.
 4. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk overeenkomen om af te wijken van deze Algemene Voorwaarden. Deze afwijking is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst ten behoeve waarvan de afwijking is overeengekomen.
 5. In het geval één of meer van de Algemene Voorwaarden in een voorkomend geval nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 6. Onder schriftelijk wordt in deze overeenkomst mede verstaan communicatie per e-mail.
 7. Indien Qurails aan de Wederpartij een vertaling verstrekt van deze voorwaarden dan wordt dit gedaan bij wijze van service en in geval van een conflict gelden de in het Nederlands gestelde voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging door Qurails aan de Wederpartij of doordat Qurails daadwerkelijk aanvangt met uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn door Qurails afgegeven prijzen:
 • in euro’s;
 • exclusief B.T.W.;
 • exclusief transport- en verzekeringskosten;
 • exclusief emballage;
 • exclusief vrijmakingskosten.
 1. Qurails is gerechtigd de prijs te verhogen indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering wijzigingen voordoen in kostprijsfactoren. Qurails zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk informeren over een verhoging van de prijs. Bij een verhoging van meer dan 10% is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Qurails tot levering van een gedeelte van het geoffreerde tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de prijsopgave automatisch voor eventuele nabestellingen.

Artikel 4. Monsters, modellen en voorbeelden 

 1. Indien door Qurails een model, monster of voorbeeld is vertoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij door Qurails schriftelijk is bevestigd dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 2. Indien Qurails aan de Wederpartij voorafgaand aan levering een inventarisatielijst verstrekt en de Wederpartij deze lijst schriftelijk goedkeurt, geldt deze inventarisatielijst als referentie voor de door Qurails te leveren zaken ter zake aantallen, modellen, maten en kleuren.

Artikel 5. Levering en levertijden

 1. Leveringen van Qurails binnen Nederland zijn steeds af fabriek zoals bedoeld in de Incoterms zoals die gelden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Leveringen van Qurails buiten Nederland zijn steeds volgens de leverconditie FCA zoals bedoeld in de Incoterms die gelden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Zoals omschreven in de huidige Incoterms 2020 komt bij levering af fabriek de levering, het vervoer en het lossen voor risico van de Wederpartij. Ook indien door medewerkers van Qurails hulp wordt verleend bij de levering, het vervoer of het lossen of verder transport, nadat de goederen tot naast het vervoermiddel zijn gelost, is alle risico voor de Wederpartij.
 3. Het transport geschiedt in beginsel op de door Qurails voorgestelde wijze. Wenst de Wederpartij een andere wijze van transport dan dient de Wederpartij dit uitdrukkelijk kenbaar te maken.
 4. Indien goederen, door welke omstandigheid dan ook, door de Wederpartij niet kunnen worden afgenomen op de door Qurails bevestigde leverdatum of uitvoering van de opdracht door omstandigheden aan de zijde van de Wederpartij niet kan plaatsvinden, is Qurails gerechtigd de bestelde goederen respectievelijk het voor het uitvoerwerk gereedstaande materiaal te factureren aan de Wederpartij.
 5. Indien zaken ingevolge artikel 5.4 bij Qurails in opslag blijven, komt de opslag voor rekening en voor risico van de Wederpartij.
 6. Indien de opslag twee maanden heeft geduurd, is Qurails gerechtigd de gesloten overeenkomst als ontbonden te beschouwen, de goederen, te verkopen, de verkregen prijs te verrekenen met de geleden schade en de overige schade van de Wederpartij te vorderen.
 7. Een bij levering verstrekte leveringsbon, vrachtbrief of vergelijkbaar document, wordt geacht de hoeveelheden en specificaties van het geleverde juist weer te geven, tenzij de Wederpartij haar bezwaar daartegen binnen 3 werkdagen schriftelijk aan Qurails meldt.
 8. Door Qurails opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 9. Bij vertraging in de levering is Qurails niet eerder in verzuim dat nadat de Wederpartij Qurails schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan Qurails een redelijke termijn is gesteld om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 10. Een levertermijn vangt nooit eerder aan dan nadat als benodigde gegevens door de Wederpartij aan Qurails zijn verstrekt.
 11. In geval van overmacht (waaronder onder meer wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, epidemie, mobilisatie, transport-, uitvoer- of invoerbelemmeringen en werknemersuitsluiting) zal Qurails na schriftelijke mededeling aan de Wederpartij, gerechtigd zijn de levertijd met de duur van de belemmeringen te verlengen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Qurails blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop de Wederpartij aan alle verplichtingen jegens Qurails ter zake de betreffende, de vorige en volgende overeenkomsten heeft voldaan. Tot dat tijdstip is de Wederpartij gehouden de door Qurails geleverde goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Qurails te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. Bij een eventuele uitkering van de verzekering op zaken waarop een eigendomsvoorbehoud geldt, is Qurails gerechtigd tot deze uitkering. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Qurails bij voorbaat toe om medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 3. Indien de Wederpartij enige verplichting uit hoofde van artikel 6.1 niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij deze verplichtingen niet na zal komen, is de Wederpartij in verzuim, zodat Qurails zonder ingebrekestelling gerechtigd is de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen dan steeds ten laste van de Wederpartij.
 4. De Wederpartij is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen (welk verbod zakenrechtelijke werking heeft).
 5. Indien Qurails geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Qurails te verpanden en in dat kader de nodige handelingen daartoe te verrichten.
 6. Indien de Wederpartij voornemens is surséance of faillissement aan te vragen en indien te verwachten is dat derden faillissement van de Wederpartij zullen aanvragen of beslag zullen leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Qurails daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. Voor het geval Qurails haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Qurails aan een door Qurails aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Qurails zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 7. Technische buitenlandse eisen 

 1. Qurails staat er niet voor in dat de geleverde zaken voldoen aan in het buitenland geldende technische eisen, normen en/of voorschriften die aldaar worden gesteld op grond van wet of lagere regelgeving.

Artikel 8. Kwaliteit

 1. Tenzij uitdrukkelijk bijzondere/specifieke kwaliteit(seis)en zijn overeengekomen, kan Qurails volstaan met de levering van normale en gangbare handelskwaliteiten.
 2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, formaat, dikte enz., geven de Wederpartij geen aanspraak op korting en vormen geen reden tot opschorting van betaling of grond voor ontbinding van de overeenkomst. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Qurails door geleverde artikelen, vormen geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9. Garantie, controle en reclameren 

 1. Garantie is beperkt tot de termijn waarin Qurails zelf garantie heeft van haar producenten/leveranciers en geldt uitsluitend in die gevallen waarin Qurails met succes een beroep kan doen op garantie.
 2. Qurails staat slechts in voor de kwaliteit van de geleverde zaken in de staat waarin zij verkeren op het moment dat zij de fabriek of het magazijn van Qurails hebben verlaten. De Wederpartij is verplicht de voorschriften c.q. instructies inzake de wijze van opslag, gebruik, behandeling, montage en toepassing van de geleverde zaken strikt in acht te nemen.
 1. De Wederpartij verbindt zich ertoe de geleverde zaken op dag van levering grondig te controleren op eventuele gebreken. Indien de Wederpartij in deze periode een gebrek constateert, dient zij dit onverwijld doch uiterlijk 7 dagen na constateren schriftelijk aan Qurails te melden. Reclamaties na 7 dagen na levering kunnen niet leiden tot nader verplichtingen cq. aansprakelijkheid van Qurails.
 2. Bij een gegronde reclamatie heeft de Wederpartij uitsluitend recht op herstel, onverminderd het recht van Qurails om te besluiten om de geleverde zaak te vervangen. Uitsluitend indien herstel naar beoordeling van Qurails niet mogelijk is, heeft de Wederpartij recht op vervanging.
 3. Reclamatie geeft de Wederpartij geen recht tot opschorting van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Qurails aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. De betaling wordt pas geacht te zijn geschied, op het moment dat het verschuldigde bedrag door Qurails is ontvangen.
 2. De Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening, tenzij Qurails hiermee uitdrukkelijk instemt.
 3. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur of wijst de Wederpartij een andere verdeling aan de betaling toe.
 4. Qurails is steeds gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te eisen en haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de aanbetaling is ontvangen of zekerheid is gesteld.
 5. Indien een factuur niet binnen de betaaltermijn is voldaan, is de Wederpartij in verzuim, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Qurails direct en volledig opeisbaar.
 6. De Wederpartij is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
 7. Indien Qurails als gevolg van het verzuim van Wederpartij besluit om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,=.
 8. Indien Qurails meer kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de Wederpartij.

 Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Qurails is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover Wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van Qurails.
 2. Qurails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Qurails is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Qurails is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van de Wederpartij. Onder gevolgschade wordt uitdrukkelijk verstaan schade aan zaken die met een door Qurails geleverde zaak zijn opgehangen.
 4. Qurails is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van Qurails voor schade van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Qurails in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Qurails. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot 50% van het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt. Dit laatste tot een maximumbedrag van € 5.000,00 per schadeveroorzakend feit.
 5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. De Wederpartij vrijwaart Qurails voor eventuele aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Qurails, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Qurails. Ook door Qurails gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken van derden zijn voor rekening van de Wederpartij.
 7. Indien Qurails door (een) derde(n) wordt aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Qurails zowel in als buiten rechte bij te staan.
 8. De Wederpartij is verplicht een schade, op straffe van verval van enig recht ter zake, uiterlijk 10 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Qurails te melden. Qurails is gerechtigd tot het (laten) verrichten van onderzoek naar (de oorzaak van) de schade, aan welk onderzoek de Wederpartij gehouden is alle daartoe door of namens Qurails verlangde medewerking te verlenen.

 Artikel 12. Opschorting, ontbinding en opzegging 

 1. Qurails is, naast het daaromtrent elders in deze voorwaarden en in de wet bepaalde, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
 • de Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Qurails ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij op grond van artikel 10.4 is verzocht om zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Qurails kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Qurails is verder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 2. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Qurails op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Qurails de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Qurails opschort of ontbindt, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is zij gehouden tot vergoeding van door Qurails geleden schade, daaronder begrepen gederfde winst en de kosten, direct en indirect ontstaan als gevolg van de ontbinding.
 5. In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk of volledig over haar vermogen kan beschikken, staat het Qurails vrij om de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden (of anderszins te beëindigen), zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Qurails op de Wederpartij zijn in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is gehouden, op straffe van een boete van
  € 250,- per dag dat zij ter zake nalatig is, Qurails per onmiddellijk schriftelijk te informeren indien één van de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoet of dreigt voor te doen.

Artikel 13. Emballage 

 1. De Wederpartij is verplicht leenemballage (o.a. pallets) binnen veertien dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Wederpartij haar verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor haar rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiend uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 2. Indien de Wederpartij de leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retourneert, is Qurails gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen.

Artikel 14. Montage en overige werkzaamheden

 1. Indien (montage)werkzaamheden moeten worden verricht boven vides, trappenhallen e.d. is Qurails gerechtigd de prijzen aan te passen. Deze situatie valt buiten de reikwijdte van artikel 3.2.
 2. De maximale montagehoogte van rail is 300 cm.
 3. De Wederpartij dient kosteloos zorg te dragen voor:
 • voldoende schone, droge en vrije werkruimten;
 • intern transport dient op een zo efficiënt mogelijke manier plaats te vinden d.m.v. liften en vrije toegang;
 • een vuilcontainer of in andere vorm voor een adequate afvoermogelijkheid voor afval;
 • bouwstroom;
 • de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken;
 • verzekering van de door Qurails bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken materialen.

Qurails is gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen uit de overeenkomst zo lang de Wederpartij naar het oordeel van Qurails niet afdoende zorg heeft gedragen voor het voornoemde.

 1. De Wederpartij draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die zijn aangevoerd op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd indien dit hem kan worden toegerekend. Verlies en/of beschadigingen van genoemde zaken gedurende de tijd dat deze buiten de normale werktijden onder toezicht van de Wederpartij verblijven is voor risico van de Wederpartij.
 2. De Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet tijdige levering van bedoelde zaken.
 3. De Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
 4. De Wederpartij draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven of ter beschikking gestelde hulppersonen.
 5. Wanneer blijkt dat bij/tijdens montage de ondergrond afwijkt van de opgave van de Wederpartij of van een dergelijk kwaliteit blijkt dat er zonder de gangbare hulpmiddelen pluggen en/of schroeven niet correct of niet gemonteerd kan worden, kan dit extra montagekosten en/of wachtgeld tot gevolg hebben. Qurails is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van de ondergrond en/of de eventuele mogelijkheid tot montage op deze ondergrond en/of schade aan de ondergrond en oppervlak als gevolg van slechte kwaliteit van de ondergrond.
 6. De opdracht geldt voor een uitvoering van het werk in een fase ongestoord doorwerken in glasdichte, schone en ongemeubileerde ruimten, onder normale werkuren.
 7. Annulering c.q. wijziging van de afgesproken montagedatum is kosteloos indien dit meer dan 3 werkdagen voor aanvang van montage door Wederpartij aan Qurails schriftelijk kenbaar is gemaakt. Qurails is gerechtigd om 50% van de geoffreerde montagekosten in rekening te brengen wanneer Wederpartij de afgesproken montagedatum binnen 3 werkdagen voor aanvang annuleert c.q. wijzigt. Indien Wederpartij binnen 1 werkdag de montagedatum annuleert c.q. wijzigt is Qurails gerechtigd om 100% van de geoffreerde montagekosten in rekening te brengen.

 Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht 

 1. Op de overeenkomsten tussen Qurails en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, onverminderd het recht van Qurails om te kiezen voor een andere rechtbank .

Deze voorwaarden zijn op 07-09-2023 gedeponeerd bij de KvK.

Qurails B.V. – KvK-nummer 58037802